top of page

ZDRAVIS

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

    1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se ustanovují pro prodej produktů a služeb doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., se sídlem v Hradci Králové, Formánkova 431/12, IČO 44447558 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Webové stránky jsou prodávajícím provozovány na internetové adrese www.porod1.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

    2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty nebo zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

    3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

    4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

    5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů a služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o produktech a službách, a to včetně uvedení cen Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání produktů a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaných produktech a službách,

3.3.2. způsob úhrady kupní ceny produktů a služeb,

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky).

3.4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.

3.5. Vlastnické právo k produktu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. CENA SLUŽEB A PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb a produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

☐ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.670100-2213384916/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

☐ bezhotovostně prostřednictvím platební brány Stripe; která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

4.2. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Tento je zaslán kupujícímu při zpřístupnění kurzu v elektronické podobě ke stažení. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Prodejce zabezpečí zpřístupnění všech videí ze zabezpečené sekce tak, aby jej mohl kupující bez omezení kdykoliv využít, o čemž bude kupující automaticky informován zasláním emailu na emailovou adresu jím zadanou v objednávkovém formuláři

4.2. Videa budou kupujícímu zpřístupněna po zaplacení kupní smlouvy nejpozději do 3 dnů. není-li uvedeno jinak.

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Uživatelské jméno a heslo zabezpečuje přístup k uživatelskému účtu, který je určen pouze pro osobní potřebu kupujícího. O přístupu do uživatelského účtu k online produktu včetně URL adresy je kupující povinen zachovat mlčenlivost. Za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou nenese prodávající žádnou odpovědnost.

5.2. Produkty poskytující formou online vzdělávání prostřednictvím webového rozhraní podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Vznikne-li porušením práv na ochranu autorského díla kupujícímu újma, kupující za ní plně odpovídá.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Tohoto práva nemůže kupující využít k reklamaci služby nebo produktu. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. Dojde-li k odstoupení kupujícího od smlouvy týkající se vzdělávacího produktu, je oprávněn prodávající deaktivovat a zamezit přístup k reklamovanému produktu.

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Dojde-li podstatným způsobem k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího např. porušením ochrany autorského práva, je prodávající oprávněný od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. prodávající má odpovědnost za vady, které se se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající se zaručuje, že služby nebo produkty nemají vadu. Pokud tomu tak není a jsou v neshodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění uplatní kupující nedokladně, nejpozději však do 1 měsíce od zaplacení.

7.3. Práva z odpovědnosti za vady služeb nebo produktů se uplatňují u prodávajícího na emailové adrese porod1@email.cz. Kupující přiloží doklad o koupi a popis závady. Prodávající zašle kupujícímu informaci o vyřízení reklamace, a to bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud se prokáže, že o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Vznikne-li vada v důsledku běžného opotřebením nebo nedodržením návodu k použití, prodávající za ni není odpovědný.

7.4. Pokud vzniknou závady kupujícímu, které není schopen ovlivnit, např. díky pomalému internetovému připojení, nenainstalováním povinného softwaru pro spuštění online produktu nebo neaktualizovanému internetovému prohlížeči, není prodávající za ně odpovědný.

7.5. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Web www.porod1.cz se svými online produkty slouží pro informační a vzdělávací účely. Obsahově je zaměřený na popisy, návody a doporučení. Uvedené informace v žádném případě nenahrazují lékařskou nebo psychoterapeutickou péči ani individuální konzultaci s jiným kvalifikovaným odborníkem. Kupující je po celou dobu trvání online produktu plně svéprávný a odpovědný za své chování, jednání a rozhodování. Prodávající není, jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi, za jeho pocity a zdravotní stav.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Vyplněním přihlašovacího formuláře kupující souhlasí se zařazením jím uvedených osobních údajů do databáze ZDRAVIS PharmDr. Miloslav Hronek, Formánkova 431, 500 11 Hradec Králové, IČO 44447558 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

9.3. Osobní údaje, vložené kupujícím z jeho vlastní vůle v rámci registrace nebo objednávky, budou zabezpečena proti zneužití a nebudou poskytována třetím stranám. Budou používána pro účely emailové komunikace. Nebude-li to kupujícímu kdykoliv vyhovovat, může kdykoliv využít odkaz pro odhlášení z emailové komunikace, který bude uveden v každé emailové zprávě.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webu prodávajícího www.porod1.cz.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. března 2021. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hradec Králové, Formánkova 431/12, adresa elektronické pošty porod1@email.cz , telefon 603 942 831.

 

V Hradci Králové dne 6.5.2021

bottom of page